Čo je MBCL- rozvíjanie súcitu


Máte hlbšiu skúsenosť s praxou všímavosti, či ste absolvovali 8- týždňový tréning mindfulness (MBSR alebo MBCT?) a chcete prehĺbiť transformačné účinky, ktoré prax prináša? Zápasíte s dlhodobejšími vzorcami a návykmi ako je napríklad sebakritika, nízka sebaúcta, hanba, workoholizmus, sociálna izolácia, úzkostné a depresívne stavy, pocity preťaženia či chronické bolesti? Či jednoducho pociťujete túžbu dostať sa do láskavejšieho a podpornejšieho kontaktu so sebou a svojimi potrebami?

Zoznámte sa s renomovaným, klinickými výskumami podporeným programom MBCL (Mindfulness based compassionate living) založeným na tréningu súcitu.

Prítomný okamih často prináša aj bolesť, stres a utrpenie. Kde všímavosť otvára zmysly a ponúka jasnejší pohľad, nadhľad a vhľad, prax súcitu
(compassion) nás uči vzťahovať sa k náročným momentom aj návykom u seba či druhých ľudí aj z pohľadu srdca, s odvahou, priamosťou, láskavosťou a vnútornou silou, čo prináša do života viac múdrosti, lásky, ľahkosti a emočnej odolnosti.

Čo je všímavý súcit (mindful compassion)?
Súcit je schopnosť byť citlivý k utrpeniu seba a druhých ľudí a ochota a snaha ho zmierniť či mu zabrániť (Paul Gilbert, 2014). Je to schopnosť, ktorú máme všetci, no z rôznych dôvodov ju nerozvíjame. Našťastie ju môžeme trénovať, rozvíjať a prehlbovať praxou. Charakterizuje ju láskavosť a otvorenosť, ako aj odvaha a zodpovednosť. Mnohí ľudia si myslia, že súcit by sme mali smerovať hlavne voči druhým, že smerom k sebe posilňuje sebectvo či lenivosť, no opak je pravdou. Zručnosť súcitnosti k sebe zahŕňa zaobchádzanie zo sebou a svojím prežívaním láskavo- rovnako ako by sme sa správali k najlepšiemu priateľovi či milovanej osobe, keď to potrebuje najviac. Zásadne sa líši od ľútosti a empatia je len jedna z jeho zložiek.

Podobne ako mindfulness sa rozvíjanie súcitu voči sebe a druhým stáva horúcou témou v západnej psychológii a čoraz viac sa uznáva ako jeden z kľúčových prvkov psychologickej a emočnej odolnosti, psychologickej flexibility, prehlbovania empatie, lepšieho zdravia a kvality života. Hovorí sa, že všímavosť a súcit sú ako dve krídla jedného vtáka. Hoci rozvíjanie súcitu moderná psychológia objavila relatívne nedávno, je to starobylá prax, ktorú možno nájsť v rôznych náboženstvách a filozofiách, vrátane kresťanstva, buddhizmu, taoizmu či jógy. Vo verzii MBCL je to však čisto sekulárna prax inšpirovaná kontemplatívnymi tradíciami a poznatkami modernej psychológie a neurovied.

Čo je MBCL (mindfulness based compassionate living)?

Program MBCL vytvorili psychiater Erik van den Brink a učiteľ meditácie Fritz Koster, obaja holanďania, pôvodne pre kontext zdravotníctva ako pokročilý tréning pre absolventov 8-týždňových mindfulness kurzov (MBCT/MBSR), no medzičasom sa úspešne uplatňuje aj u neklinickej populácie. Nie je alternatívou medicínskym či psychologickým terapiám, ale ich doplnkom– jedná sa o intenzívny tréning zručností a postojov.
Program stavia na početných klinických výskumoch rozvíjania súcitu a integruje prácu Paula Gilberta, Kristin Neff, Christophera Germera, Ricka Hansona, Tary Brach, ako aj prvky terapie prijatím a záväzkom (ACT) a pozitívnej psychológie. Nedávne štúdie potvrdzujú jeho účinnosť už po osemtýždňovej intervencii: podstatné a klinicky relevantné zníženie zdravotných a psychologických symptómov, zvýšenie životnej spokojnosti a zníženie sebakritiky.

Účastníci aj výskumy popri inom uvádzajú nasledujúce zmeny:
– Zlepšenie zvládania stresu, zvýšená emočná odolnosť
– Zlepšenie zvládania chronickej bolesti, úzkosti či depresie
– Zlepšenie psychologickej pohody, životnej spokojnosti a radosti zo života
– Zlepšenie všímavosti, empatie a emočnej inteligencie
– Zvýšenie sebaúcty a rešpektu k sebe aj druhým
– Menší strach z robenia chýb či odmietnutia, schopnosť efektívnejšie sa motivovať
– Väčšia prepojenosť s druhými a zlepšenie vzťahov
– Lepšia imunitná odpoveď, zdravšia životospráva
– Zvýšená schopnosť uvoľniť sa a relaxovať

Čo vás čaká v 8 týždňovom MBCL kurze ?
Na skupinových stretnutiach, ktoré sa budú konať každý týždeň v rozsahu cca 2,5 h a jednom celodennom stretnutí v druhej polke programu sa budeme 8 týždňov spoločne učiť rozvíjať kľúčové aspekty programu:

– Témy zahŕňajú: evolučný pohľad na bolesť, trápenie a fungovanie mozgu,
tri základné systémy emočnej regulácie a hodnota tréningu systému upokojenia, zameraného na “pocit bezpečia”, upokojenia a sociálne prepojenie, hlbšie porozumenie stresovým reakciám a princípom ako ich vybalansovať, kultivovanie súcitnej perspektívy a vnútorného podporovateľa namiesto len vnútorného kritika, rozvíjanie motivácie založenej na súcite vo vnímaní, myslení, hovorení a konaní, kultivácia
štyroch priateľov pre život (láskavosť, súcit, radosť a vyrovnanosť)

– Cvičenia zahŕňajú: láskavé a súcitné dýchanie, cvičenia využívajúce predstavivosť (bezpečné miesto, súcitný sprievodca, stelesnenie súcitu); súcitné zaobchádzanie s odporom, túžbou a negatívnymi vzorcami, láskavosť k sebe a druhým, súcitné transformačné dýchanie, súcitné telesné skenovanie, súcitný pohyb a chôdza, súcitné písanie listov, prax radosti, vďačnosti, odpustenia a vyrovnanosti, neformálne a sebareflektívne praxe pre každodenný život

Aby prínosy kurzu boli optimálne, dôležitá je každodenná prax, pričom formálne cvičenia zaberú dokopy cca 40-50 min denne . Jedná sa teda o intenzívny, ale vysoko účinný formát práce na sebe. Cvičenia sú rôznorodejšie a variabilnejšie než v MBSR/MBCT,.

Čo ešte získate?
– Prípravnú konzultáciu pred kurzom (cca 15-30 min)- tá je nezáväzná, no nutná pre potenciálnu účasť na kurze. Spoločne zistíme či je tento kurz pre vás to pravé a ako získať z neho to čo potrebujete. Spravidla je telefonická al. cez skype. Dohodnite si termín.
– Rozsiahly počet Mp3-nahrávok (24) s vedenými cvičeniami v slovenčine
– Rozsiahlu tréningovú príručku ku kurzu
– Záverečnú individuálnu či skupinovú konzultáciu po kurze